Gluu

how to start with process improvement

Gluu Blog / Procesoptimering

Sådan kommer du i gang med procesforbedring

Søren Pommer
By
Last updated on 25/05/2024

Estimated reading time: 31 Minutter

Procesforbedring er nøglen til at forblive konkurrencedygtig i en verden i forandring. Samtidig kan emnet “forbedring af processer” være overvældende. Denne guide er skrevet til ledere, der ønsker at komme i gang med procesforbedring og har brug for et grundlæggende overblik over, hvor de kan finde yderligere information og værktøjer.

Læs denne guide for at få en introduktion til de følgende aspekter af procesforbedring:

Hvad er procesforbedring?

Procesforbedring er den systematiske tilgang til at identificere, analysere og forbedre eksisterende arbejdsgange eller systemer for at øge effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten og den samlede præstation i en organisation. Det indebærer strategisk anvendelse af metoder, værktøjer og løbende forbedringer for at eliminere spild, strømline driften og opnå bedre resultater.

Så hvorfor bekymre sig om forbedringer i processer? På grund af mange håndgribelige forretningsfordele.

Fordelene ved procesforbedring

Målbare forretningsfordele fra procesforbedringer kan vise sig på forskellige måder:

Eksempel: Målbar fordel:
Omkostningsreduktion:En organisation implementerer lean-principper i sin supply chain management, reducerer overskydende lagerbeholdning og strømliner logistikken.Nedbringelse af lageromkostningerne med 20% inden for seks måneder, hvilket førte til betydelige besparelser i lageromkostninger og bedre likviditetsstyring.
Øget produktivitet:Et softwareudviklingsteam anvender agile metoder og automatiserede testprocesser.Øget produktivitet med 30%, målt gennem et højere antal færdige funktioner eller brugerhistorier pr. sprint, hvilket fører til hurtigere produktlevering og kortere tid til markedet.
Kvalitetsforbedring:En sundhedsfacilitet implementerer en Six Sigma-tilgang for at reducere medicinske fejl i patientplejen.Reducerede fejlraten med 50% inden for et år, målt gennem hændelsesrapporter og patientfeedback, hvilket førte til højere patienttilfredshed og forbedret omdømme.

At måle forbedringer indebærer at opstille klare Key Performance Indicators (KPI’ er), der er afstemt med de specifikke mål for procesforbedringsinitiativet. Uanset om det drejer sig om at reducere omkostningerne, øge produktiviteten, forbedre kvaliteten eller nå andre mål, hjælper kvantificerbare målinger med at spore fremskridt og evaluere succesen af de implementerede ændringer. Det hjælper også med at opbygge en business case for ledelsen.

“Måling er det første skridt, der fører til kontrol og i sidste ende til forbedring. Hvis du ikke kan måle noget, kan du ikke forstå det. Hvis du ikke kan forstå det, kan du ikke kontrollere det. Hvis du ikke kan kontrollere det, kan du ikke forbedre det.”

H. James Harrington
Sådan kommer du i gang med procesforbedring - H. James Harrington

Så med en klar business case, hvilken metode skal du så bruge?

Metoder til forbedring af forretningsprocesser

På det mest basale niveau kan det gøres via to grundlæggende metoder:

Procesforbedring

Det handler om at foretage gradvise ændringer over tid og omfatter undermetoder inden for Lean-filosofien med rammer som Lean Six Sigma og Kaizen.

Genudvikling af processer (BPR)

BPR handler om radikal transformation, hvor eksisterende metoder erstattes med nye. Undermetoder som agile og Total Quality Management (TQM ) ville falde i denne kategori.

Både procesforbedring og procesreengineering sigter mod at forbedre organisationens effektivitet, men de adskiller sig i omfang og tilgang. Her er nogle fordele og ulemper ved hver af dem:

Fordele og ulemper ved procesforbedring vs. reengineering

FordeleUlemper
ProcesforbedringerTrinvise ændringer:
Den fokuserer på gradvise, kontinuerlige ændringer, hvilket gør det lettere for teams at tilpasse sig.

Bevarer eksisterende processer:
Den bygger på eksisterende strukturer og udnytter ofte medarbejdernes viden og eksisterende systemer.

Omkostningseffektiv:
Generelt indebærer det lavere omkostninger og mindre forstyrrelser sammenlignet med reengineering.

Medarbejdernes engagement:
Tilskynder til involvering fra alle niveauer og fremmer en kultur med løbende forbedringer.
Begrænset transformation:
Nogle gange skaber det måske ikke betydelige gennembrud eller transformative forandringer.

Langsomme fremskridt:
På grund af den trinvise karakter kan det tage tid, før forbedringerne giver væsentlige resultater.

Mulighed for at overse store forandringer:
Den kan gå glip af muligheder for radikal innovation ved at fokusere på forbedringer i mindre skala.
Reengineering af processerRadikal transformation:
Giver mulighed for store, transformative forandringer i organisationen.

Effektivitetsforøgelse:
Kan forbedre effektiviteten betydeligt ved at redesigne processer fra bunden.

Innovation og gennembrud:
Giver mulighed for at tænke ud af boksen og anvende helt nye tilgange.

Effektivisering og forenkling:
Forenkler ofte komplekse processer og gør dem mere overskuelige og effektive.
Høje omkostninger og forstyrrelser:
Det indebærer typisk betydelige omkostninger og kan forstyrre organisationens drift.

Modstand mod forandring:
Medarbejderne kan modsætte sig så massive ændringer, hvilket fører til implementeringsudfordringer.

Risiko for fiasko:
På grund af dens radikale natur er der en større risiko for fiasko, hvis den ikke udføres godt.

Tab af institutionel viden:
Reengineering kan kassere visse elementer i eksisterende systemer og potentielt miste værdifuld institutionel viden.

Valget mellem de to afhænger af dine specifikke behov, ressourcer og omfanget af den nødvendige forandring. I mange tilfælde kan en kombination af begge tilgange være den mest effektive strategi, hvor man udnytter løbende forbedringer, mens man lejlighedsvis implementerer mere radikale ændringer for at opnå en transformativ effekt – eller følger en omlagt proces med løbendeprocesforbedringer.

I det følgende vil vi se på forskellige eksempler, og hvilken grundlæggende metode de brugte.

Eksempler på Gluus funktioner til procesforbedring

enkel-proces-kortlægning-med-gluu-1

Enkel proceskortlægning

Tegn processer med fem grundformer, så kompleksiteten holdes lav for slutbrugerne.

start-stop-opgaver-i-gluu

Start og stop opgavefremdrift

Brugere med den rigtige rolle kan vælge og starte opgaver for at vise, at de arbejder på dem. Dette sporer også værdiskabende tid.

Eksempler på procesforbedring

Her er tre eksempler på procesforbedringer fra det virkelige liv:

Forbedring af lagerstyring:

Problem:En detailvirksomhed havde for store lagre af visse varer, mens andre var ved at slippe op, hvilket førte til øgede lageromkostninger og tabte salgsmuligheder.
Forbedring:Implementering af et just-in-time-lagersystem, analyse af salgsmønstre og justering af ordrer baseret på efterspørgselsprognoser reducerede overskydende lagerbeholdning og minimerede udsolgte varer.
Resultat:Sænkede lageromkostningerne, forbedrede pengestrømmen og øgede kundetilfredsheden på grund af konstant tilgængelige produkter.
Type:Reengineering af processer

Strømlining af callcentre:

Problem:Et callcenter oplevede lange ventetider og mange afbrudte opkald på grund af kompleks opkaldsrutning og ineffektive processer.
Forbedring:Omlagde opkaldsflowet, trænede personalet i problemløsningsteknikker og implementerede et nyt CRM-system (Customer Relationship Management) for at give agenterne bedre information.
Resultat:Reducerede ventetider, øgede antallet af løsninger ved første opkald og forbedrede kundetilfredshedsscorer.
Type:Genudvikling af processer

Optimering af fremstillingsprocesser:

Problem:En produktionsvirksomhed stod over for høje fejlrater og lange produktionstider, hvilket påvirkede produktkvalitet og leveringstider.
Forbedring:Indførte lean manufacturing-principper, implementerede kvalitetskontrolforanstaltninger i hvert trin og omorganiserede samlebåndet for at reducere unødvendige bevægelser og ventetider.
Resultat:Færre defekter, kortere gennemløbstider, øget produktivitet og forbedret overordnet produktkvalitet.
Type:Procesforbedring

Disse eksempler viser, hvordan procesforbedring indebærer at identificere specifikke problemer i en proces, implementere ændringer eller nye metoder og måle effekten af disse ændringer for at opnå håndgribelige forbedringer i effektivitet, kvalitet eller kundetilfredshed.

Med ‘Hvad’ og ‘Hvorfor’ dækket er det tid til at se på ‘Hvordan’. Ethvert procesforbedringsinitiativ gennemgår typisk syv trin:

7 trin til procesforbedring

Nedenfor er et kort resumé af de vigtigste trin i processen. For flere detaljer om dette, læs vores artikel om“Procesforbedringens trin“.

 1. Identificering af behovet for forbedring:
  • Foretag en grundig evaluering af eksisterende processer, indsaml data og målinger.
  • Inddrag interessenter for at få indsigt i områder, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.
  • Overvej at søge ekstern ekspertise og udnytte teknologi til at opnå indsigt.
 2. Definition af mål og målsætninger:
  • Sæt SMART-mål, der er afstemt med organisationens strategiske mål.
  • Analysere interne/eksterne faktorer, involvere forskellige interessenter og kommunikere mål effektivt.
  • Fremme en samarbejdskultur, der sikrer fælles forståelse og engagement.
 3. Indsamling og analyse af data:
  • Indsamle data fra kundefeedback, præstationsmålinger og procesdokumentation.
  • Brug værktøjer som proceskortlægning, statistisk analyse og benchmarking.
  • Træffe informerede beslutninger og prioritere forbedringsinitiativer baseret på indsigt.
 4. Udvikling af forbedringsplanen:
  • Involver tværfunktionelle teams for at identificere grundlæggende årsager og fastlægge handlingsorienterede strategier.
  • Vurder de nødvendige ressourcer, opstil realistiske tidslinjer, og definer målbare KPI’er.
  • Implementere lean/agile metoder, der sikrer en omfattende og tilpasningsdygtig plan.
 5. Implementering af forbedringsplanen:
  • Eksekver planen og sørg for klar kommunikation, støtte og træning til medarbejderne.
  • Håndter udfordringer eller modstand gennem regelmæssig feedback og kommunikationskanaler.
 6. Måling og overvågning af resultater:
  • Spor identificerede KPI’er, og sammenlign med baseline-data ved hjælp af dashboards eller scorecards.
  • Analyser fremskridt regelmæssigt, identificer afvigelser og iværksæt rettidige korrigerende handlinger.
 7. Kontinuerlige forbedringsstrategier:
  • Etabler feedback-loops, opmuntr medarbejderne til at komme med forslag, og opdater processerne regelmæssigt.
  • Omfavn teknologi til automatisering og AI, og skab en kultur for innovation og læring.

Ved at følge disse trin kan organisationer systematisk forbedre deres processer, øge effektiviteten og tilpasse sig skiftende forretningslandskaber.

Sådan engagerer du folk i procesforbedringer

At engagere folk i procesforbedringer er afgørende for en vellykket implementering og vedvarende forandring. Her er nogle effektive måder at involvere og motivere enkeltpersoner i forbedringsprocessen:

 1. Kommunikation og gennemsigtighed:
  • Kommuniker klart og tydeligt forbedringsinitiativets formål, mål og forventede resultater.
  • Sørg for gennemsigtighed i processen, fremskridt, og hvordan individuelle bidrag bidrager til de større mål.
 2. Støtte og involvering fra ledelsen:
  • Sørg for aktiv støtte og involvering fra ledelsen for at vise engagement og sætte et godt eksempel.
  • Lederne bør være fortalere for initiativet, understrege dets vigtighed og fremme en kultur, der værdsætter forbedringer.
 3. Medarbejderinvolvering og empowerment:
  • Tilskynd og giv medarbejderne mulighed for at bidrage med ideer og forslag til procesforbedringer.
  • Skab fora eller platforme til brainstorming, idéudveksling og indsamling af feedback.
 4. Uddannelse og kompetenceudvikling:
  • Tilbyd træningsprogrammer for at udstyre medarbejderne med de nødvendige færdigheder og viden til procesforbedringsmetoder.
  • Tilvejebringe ressourcer eller adgang til værktøjer, der letter deres deltagelse i forbedringsinitiativer.
 5. Anerkendelse og belønning:
  • Anerkend og fejr bidrag og succeser i procesforbedringer.
  • Implementer et belønningssystem, der anerkender enkeltpersoner eller teams for deres innovative ideer og virkningsfulde bidrag.
 6. Samarbejde på tværs af funktioner:
  • Opmuntre til samarbejde på tværs af afdelinger eller teams og fremme en bred vifte af perspektiver og ideer.
  • Opret tværfunktionelle teams til at tackle specifikke forbedringsprojekter, der fremmer samarbejde og videndeling.
 7. Feedback-mekanismer:
  • Etabler feedback-loops for at indsamle input fra medarbejderne om effektiviteten af implementerede ændringer.
  • Handle på feedback ved at foretage justeringer baseret på forslag eller adressere bekymringer med det samme.
 8. Kontinuerlig forbedringskultur:
  • Skab en kultur, der værdsætter kontinuerlig forbedring som en løbende praksis snarere end et engangsprojekt.
  • Tilskynd til en tankegang, der omfavner forandring, eksperimentering og læring fra både succeser og fiaskoer.
 9. Klare roller og ansvarsområder:
  • Definer roller og ansvarsområder tydeligt for at sikre, at alle forstår deres involvering i forbedringsprocessen.
  • Giv vejledning i, hvordan hver persons rolle bidrager til at nå de overordnede mål.
 10. Historiefortælling og deling af succeser:
  • Del succeshistorier og casestudier fra procesforbedringstiltag i organisationen.
  • Fremhæv de positive virkninger, fordele og resultater, der er opnået gennem disse initiativer, for at inspirere andre.

Ved at implementere disse strategier kan organisationer skabe et miljø, hvor folk føler sig motiverede, bemyndigede og engagerede i at bidrage til kontinuerlig procesforbedring.

👉 Recommendation: Prioritize a culture of engagement and empowerment for process improvement. Ensure clear communication, leadership involvement, and employee empowerment. Foster collaboration, offer training, and recognize contributions to create a sustainable culture of continuous improvement.

Nedenfor vil jeg vise dig et eksempel på en kontinuerlig procesforbedringsproces, der omfatter alle forandringsdomæner:

5 tips til at mestre procesforbedringer

At mestre procesforbedring som organisation kræver en strategisk tilgang og et fokus på vigtige succesfaktorer. Her er fem kritiske faktorer, der bidrager til succes i denne bestræbelse:

 1. Ledelsens engagement og støtte:
  • Vigtigt aspekt: Aktiv involvering og synlig støtte fra topledelsen er afgørende.
  • Effekt: Når ledere går ind for procesforbedring, sætter det tonen for organisationen, demonstrerer dens vigtighed og fremmer en kultur, der værdsætter kontinuerlig forbedring.
 2. Medarbejderengagement og empowerment:
  • Det vigtigste aspekt: At engagere medarbejdere på alle niveauer, opmuntre dem til at involvere sig og give dem mulighed for at bidrage.
  • Effekt: Medarbejdere, der føler sig værdsatte og bemyndigede, er mere tilbøjelige til at deltage aktivt, give værdifuld indsigt og drive en vellykket implementering.
 3. Klare mål og målsætninger:
  • Nøgleaspekt: At definere specifikke, målbare og opnåelige mål, der er på linje med organisationens overordnede strategi.
  • Effekt: Klare mål giver retning, fokuserer indsatsen og hjælper med at måle fremskridt, hvilket sikrer, at procesforbedringsinitiativer stemmer overens med bredere organisatoriske mål.
 4. Robuste processer og værktøjer:
  • Nøgleaspekt: At have veldefinerede metoder, værktøjer og ressourcer til at lette procesforbedringsinitiativer.
  • Effekt: At udstyre teams med effektive værktøjer og standardiserede processer strømliner indsatsen, muliggør datadrevet beslutningstagning og sikrer en ensartet tilgang i hele organisationen.
 5. Kontinuerlig læring og tilpasningsevne:
  • Nøgleaspekt: At dyrke en kultur med kontinuerlig læring, tilpasningsevne og åbenhed over for forandring.
  • Effekt: Organisationer, der tager ved lære af succeser og fiaskoer, tilpasser sig skiftende omstændigheder og tilskynder til innovation, er bedre positioneret til at opretholde procesforbedringer på lang sigt.

Disse faktorer spiller sammen og forstærker hinanden og danner grundlaget for vellykkede procesforbedringsinitiativer. Når organisationer prioriterer disse kritiske succesfaktorer, skaber de et miljø, der er befordrende for at mestre procesforbedring og skabe varig positiv forandring.

👉 Recommendation: To master process improvement, prioritize leadership commitment, employee engagement, clear goals, robust processes, and a culture of continuous learning. These five key factors, when integrated into your organization’s approach, will pave the way for sustained success in process improvement efforts.

Konklusioner

At mestre procesforbedring er ikke blot et mål, men en rejse, der kræver en holistisk og strategisk tilgang. Ved at lægge stor vægt på ledelsens engagement, aktivt engagere medarbejderne, sætte klare mål, implementere robuste processer og fremme en kultur med kontinuerlig læring, kan organisationer navigere på denne rejse med selvtillid. Disse fem nøglefaktorer fungerer som hjørnestenene i vedvarende succes og fører i sidste ende til øget effektivitet, innovation og konkurrenceevne i nutidens dynamiske forretningslandskab. Ved at omfavne disse principper vil organisationer kunne udvikle sig, tilpasse sig og trives i en verden i konstant forandring.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de vigtigste metoder til procesforbedring?

De vigtigste metoder er strukturerede tilgange til forbedring af forretningsprocesser. Six Sigma fokuserer på at reducere fejl og variationer, Lean har til formål at eliminere spild, TQM lægger vægt på kontinuerlig kvalitetsforbedring, BPR involverer radikalt redesign af processer, Kaizen tilskynder til små trinvise ændringer, og Agile prioriterer fleksibilitet og samarbejde i udviklingsprocesser.

Hvordan fungerer forbedring af forretningsprocesser?

Det indebærer en systematisk tilgang til at gøre processer mere effektive. Det starter med at definere processen og dens mål, måle dens nuværende ydeevne, analysere data for at identificere problemer, foretage forbedringer (som at strømline trin eller indføre nye teknologier) og implementere kontroller for at opretholde forbedringerne over tid.

Hvorfor er forbedring af forretningsprocesser vigtig?

Det har betydning, fordi det øger effektiviteten, reducerer omkostningerne, forbedrer kvaliteten, opretholder konkurrenceevnen, fremmer tilpasningsevnen, fremmer innovation, sikrer compliance og engagerer medarbejderne.

Måske har du også lyst til at læse...