Gluu

Politik om persondata

Sidst opdateret den 4. juli 2019.

Persondatabeskyttelse

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata korrekt og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Gluu ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er opmærksomme på risiko for ID tyveri, diskrimination og andre tab, der kan ske som konsekvens af manglende beskyttelse. . .

Kontaktoplysninger

Gluu ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Gluu ApS
Adresse: Højbro Plads 10, DK-1200 København K
CVR-nr.: 33886349

Telefon 72 30 20 70
Mail: info@gluu.biz
Website: www.gluu.biz

Vi sikrer fair og transparent databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Vi indsamler ikke data fra andre parter.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata
 • Data om arbejdsmæssige interesser og vaner
 • Data om brug af Gluu
 • Lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera
 • Data til brug ved køb
 • ID fra enheder der bruges til at tilgå Gluu

Vi ændrer ikke dette data.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse.
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester.
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os.
 • Managing your relationship with us
 • Overholdese af myndighedskrav.

Vi behandler kun relevante persondata Medmindre du har givet dit samtykke, undersøger vi, om formålet med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi overvejer kilderne til dine data, om det er normale eller følsomme oplysninger, og om det er nødvendigt for os at bruge dem. Vi vurderer også, om brug af dine data til andre formål vil have negative konsekvenser for din virksomhed.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Vi behandler kun nødvendige persondata Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi bruger, kan bruges i anonym eller pseudonymiseret form. Vi minimerer de anvendte data, hvis det ikke påvirker vores forpligtelser eller den service, vi tilbyder dig, negativt.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi ønsker at være sikre på, at vi kun behandler personoplysninger, der er nødvendige til hvert af vores særlige formål. Derfor er det indlejret i vores IT-systemer kun at indsamle den mængde data, der er behov for. Det sikrer også automatisk, at informationsniveauet ikke er unødigt stort, og lagringstiden ikke er for lang.
For at beskytte dig mod uautoriseret adgang til dine personoplysninger anvender vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Vi har også implementeret integreret beskyttelse, der effektivt beskytter et ubegrænset antal folks data.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og etableret procedurer for overvågning og opdatering af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, der var årsagen til indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger.

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et retsgrundlag for at indhente det forsømte. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse i en aftale med dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor for at få flere oplysninger.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til andre virksomheder.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til operatører i tredjelande.

Security

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret videregivelse og mod uautoriseret adgang.

Vi har etableret procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til enhver af vores medarbejdere, der behandler følsomme personoplysninger og data, der afslører oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og overvågning. For at undgå at miste data sikkerhedskopierer vi løbende vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og ægtheden af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden stor ulempe for vores brugere, underretter vi dig om bruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Hvis cookies er i brug, vil du blive informeret om denne brug og deres formål ved at indsamle data.

Before we place cookies on your equipment, we ask for your consent. However, necessary cookies to ensure functionality and settings can be used without your consent. For more information on our website about our use of cookies and how you can delete or reject them see the instructions in our cookie policy.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, hvem der modtager oplysningerne, og i hvilket omfang vi videregiver oplysningerne, både i Danmark og internationalt. Hvis du anmoder om det, kan vi informere dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog begrænses af hensyn til andres privatliv, forretningshemmeligheder og ejendomsrettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via vores kontaktoplysninger, som du kan finde øverst i denne privatlivspolitik.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og fortælle os, hvor der findes unøjagtigheder, og hvordan de kan løses. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indsamlede dem til, kan du også bede om at få dem fjernet. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpligtelser. Når du ringer med en anmodning om at rette eller slette dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændringer eller sletter disse oplysninger så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din klage er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indsamlet om dig med andre parter baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler oplysninger om dig som led i en kontrakt, som du er part i, kan du også modtage dine oplysninger. Du har også ret til at overføre sådanne personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, modtager du dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine oplysninger, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse hurtigst muligt, senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.