Kvalitetstyring

ISO 9001:2015 – Gode links og ressourcer

ISO 9001:2015
Kristine Sandahl
By on 06/03/2015

Skal I til at overveje hvad den nye ISO 9001:2015 betyder for jer? Her har vi samlet en række nyttige kilder fra vores egne undersøgelser. I denne artikel finder du gode links til danske kilder og ressourcer.

Sigtet med denne artikel er, at give et overblik over hvad de væsentlige ændringer er og hvad de forskellige eksperter på området fremhæver. Der er nemlig forskellige tolkninger af hvad man særligt skal være opmærksom på.

ISO 9001:2015 – stor eller lille indvirkning?

I internationale kvalitetsledelses foraer og på LinkedIn raser debatten om revisionens betydning for virksomheder – vil det betyde meget eller lidt? Selvfølgelige afhænger dette af udgangspunktet. Nogle virksomheder har et højt modenhedsniveau i kvalitetsledelsen og her vil ændringerne være begrænsede. Andre har “sneget sig igennem” audits og her skal ledelsen begynde at tage kvalitetsledelsen meget mere seriøst. Ikke noget med at uddelegere til en administrativ medarbejder. Under alle omstændigheder skal I overveje at begynde analysen af ISO9001:2015 nu, hvis jeres organisation skal være klar til november. Ifølge mange gode kilder (bl.a. Bureau Veritas) så vil ændringerne fra det nuværende udkast til revision og frem til september være minimale. Der er derfor ingen grund til at vente.

Kort sagt så kan vi konkludere, at der er bred enighed om at ISO9001:2015 handler om:

 • At involvere ledelsen og sikre reelt ejerskab.
 • At sikre effektiviteten af handlingerne, der sikrer kvaliteten.
 • At tænke risikostyring ind i hverdagen.
 • At øge procesorienteringen.
 • At skabe en mere tidssvarende terminologi (en slags harmonisering med de andre standarder).

Nedenfor kan du læse forskellige eksperters konkrete bud på de vigtigste ændringer.

Bureau Veritas om de væsentlige ændringer med ISO9001:2015

Ifølge Bureau Veritas, der er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering, så vil ISO9001 revision 2015 have en mere tidssvarende tilgang til følgende:

 • En øget vægt på at opnå værdi for virksomheden og dens kunder. Den nye version er i højere grad orienteret mod resultater og resultatforbedringer.
 • Mere vægt på risikobaseret tænkning.
 • En opfordring til virksomheder om at tage hensyn til feedback fra alle involverede aktører og processer (ikke kun kunder).
 • Øget involvering af topledelsen.
 • En ændret struktur for at tilpasse til alle andre ISO styringssystem standarder og fremme integrationen med andre systemer.
 • Lettere anvendelse for ”service” industrier og virksomheder.
 • Større fleksibilitet ift. type og brug af dokumentation, hvilket betyder forenklede krav til at dokumentere procedurer (der vil derfor ikke længere være en ”kvalitetsmanual”).
 • Hvad der ikke har ændret sig er, at kunden fortsat er det primære fokus.

FORCEs syn på de væsentligste ændringer med ISO9001:2015

Den 2. december afholdte rådgivningsvirksomheden FORCE gå-hjem-møde om ISO9001:2015. Deres to chefkonsulenter Bent Møller og Jens Ulrik Hansen, gav oplæg om baggrunden for den nye standard og de væsentligste ændringer som ISO9001:2015 vil medføre:

 • Ny “High Level Structure (HLS)”.
 • Forbedret anvendelse i forhold til service virksomheder.
 • Krav om fastlæggelse af systemets rammer.
 • Definition af organisationens kontekst.
 • Øget krav til lederskab (leadership).
 • Risikobaseret tænkning.
 • Mindre vægt på dokumenterede procedurer.

Ifølge FORCE vil den nye standard skabe øget fokus på:

 • Procesorientering.
 • Plan-Do-Check-Act.
 • Risikobaseret tænkning.
 • Sammenhæng med andre ledelsesstandarder.

Med andre ord, så ligger FORCEs og Bureau Veritas’ tolkninger tæt op af hinanden, når det gælder det overordnede billede.

Her kan du downloade hele præsentation om ISO9001:2015 i PDF format.

Lasse Ahm Consults opsummering af ændringerne

Hvis du vil have en lidt mere konkret gennemgang af ændringerne, så har konsulenten Lasse Ahm, lavet en god gennemgang af hvert afsnit. Her er nogle af de væsentligste pointer fra hans oversigt:

Afsnit 4: Forståelse for virksomheden og dens rammer

Virksomheden skal anvende en fremgangsmåde til sit kvalitetsledelsessystem og virksomheden skal som nye krav blandt andet:

 • Fastlægge, hvilke inputs der kræves og hvilke resultater der forventes af hver proces.
 • Fastlægge risici i forhold til varernes overensstemmelse, ydelser og kundetilfredshed såfremt der opnås uønskede resultater eller samspillet mellem processerne er ineffektivt.
 • Sikre at både funktion og styring af disse processer er effektiv.

Afsnit 5: Ledelse

Topledelsen skal fremover stå til regnskab for kvalitetsledelsessystemets effektivitet og skal definere ansvar og beføjelser til blandt andet at:

 • Sikre, at processerne spiller sammen og leverer det påtænkte resultat.
 • Rapportere til topledelsen omkring resultaterne af kvalitetsledelsessystemet og eventuelle behov for forbedringer.

Afsnit 6: Planlægning

Virksomheden skal fastsætte kvalitetsmål for relevante funktioner, niveauer og processer. Kvalitetsmålene skal udover de krav vi kender i dag:

 • Tage hensyn til gældende krav,
 • overvåges og
 • opdateres jævnligt.

Afsnit 7: Understøttelse

Personer, som udfører arbejde, der er underlagt virksomhedens kontrol, skal have kendskab til:

 • kvalitetspolitikken,
 • relevante kvalitetsmål,
 • deres bidrag til kvalitetsledelsessystemets effektivitet, inklusive fordelene ved forbedrede kvalitetsresultater, og
 • konsekvenserne af non-konformitet med kvalitetsledelsessystemets krav.

Virksomheden skal fastlægge behovet for intern og ekstern kommunikation, som er relevant for kvalitetsledelsessystemet inklusiv:

 • hvad den vil meddele,
 • hvornår det skal meddeles, og
 • til hvem det skal meddeles.

Du kan downloade hele opsummeringsarket her.

ISOs officielle hjemmeside hvor du finder revisionen

Husk også at lave jeres egen analyse ud fra originaldokumentet, for at få det optimale udbytte. Du kan finde det originale dokument her.

Tags:

Måske har du også lyst til at læse...

Share
Tweet
Share